Press Release

Brinjas Hållbarhetsarbete

Brinjas mål är att arbeta för en hållbar framtid och mot en hållbar arbetsmiljö. Genom Brinjas tjänster arbetar de med deras kunder mot ett cirkulärt och klimatsmart samhälle. 

28/5/2021

Brinja arbetar för en tryggare och hållbarare byggbransch

Brinjas mål är att arbeta för en hållbar framtid och mot en hållbar arbetsmiljö. Genom Brinjas tjänster arbetar de med deras kunder mot ett cirkulärt och klimatsmart samhälle. 

Brinja är dedikerade till att dra sitt strå till stacken för att vara med och uppnå FNs globala mål för år 2030. En av tjänsterna som visar positiv påverkan på klimatet och sänker kostnaderna är tjänsten ljuskontroll. Byggindustrin står för 17 % av Sveriges totala energiförbrukning (källa Boverket) vilket innebär 17,85 TWh per år eller 3 570 000 hushåll. Byggbelysningen står oftast på 100% från projektets start till avslut vilket generellt varar mellan 18-36 månader. Detta är en stor bov ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och ekologiskt. Effekten av ljuskontrollen blir att byggföretagen kan minska sin energiförbrukning med upp till 85 %.

Produkterna är designade och producerade utifrån ett cirkulärt tänk. Genom att ständigt arbeta med att utveckla enheterna, byta ut komponenter och servera dem, så ska de hålla i 5 år. Genom en effektiv hållbarhetsplanering samt en hållbar affärsmodell där Brinjas kunder hyr produkterna/tjänsterna (SaaS modell) sparar detta på jordens resurser. För att vara ett konkurrenskraftigt företag för framtiden är det viktigt att våga utmana traditionella arbetssätt. Det är än viktigare att ni som företag vill ta ansvar och vågar testa nya innovationer för att stötta och driva utvecklingen framåt. 

“Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.”

- Globala målens hemsida 

Genom att arbeta med Brinjas tjänster och produkter kan byggföretag säkra arbetsmiljön, sänka kostnader och minska sin klimatpåverkan. Det är en omfattande agenda FN satt upp, vid år 2030 är ambitionen att målen ska vara uppfyllda. För att detta ska möjliggöras måste nya arbetssätt tillkomma och nya innovationer tillåtas. Brinja arbetar ständigt med teknikutveckling och är lyhörda kring var branschens utmaningar finns. Via digitala tjänster har Brinja tagit fram ett ekosystem där fokus ligger på hållbarhet, säkerhet och effektivitet. 

Vilka mål bockar Brinjas ekosystem av? 

Brinja uppfyller FNs mål 8, 11, 12 och 13.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Tack vare Brinjas tjänster och produkter kan byggföretagen arbeta proaktivt med säkerhet och arbetsmiljö för medarbetarna. Via ett intelligent evakueringssystem där man notifieras vid fara, genom blinkande belysning och sirener. Kvalitetsmätningar görs var 15 minut och skickar automatiska varningar så att medarbetare inte exponeras för t.ex höga dammnivåer, ljudnivåer eller kolmonoxid.

Läs mer här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/

Mål 11: Hållbara städer och samhällen. 
Kvalitetssäkra produktionen av byggprojektet via automatiserade mätningar av temperatur, luftfuktighet och fukttillskott. Uppnå bästa resultat för att sedan generera en lång livstid på byggnaden.

Läs mer här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/

Mål 12: Hållbar kommunikation och produktion. 

Genom att nyttja Brinjas ekosystem kan företagets ekologiska fotavtryck minska och produktionen effektiviseras. Via automatiserade arbetsflöden underlättar detta arbetet för arbetsledning på byggprojekt. Det skapas större förståelse kring hur produktionen ständigt förändras och rätt åtgärder för ett hållbarare byggande skapas.

Läs mer här:

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 

Sänk energiförbrukning och minska CO2 utsläpp via Brinjas ljuskontroll. Byggindustrin står för 17 % av Sveriges totala energiförbrukning (källa Boverket) vilket innebär 17,85 TWh per år eller 3 570 000 hushåll. Byggbelysningen står oftast på 100% från projektets start till avslut vilket generellt varar mellan 18-36 månader. Detta är en stor bov ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och ekologiskt. Effekten av ljuskontrollen blir att byggföretagen kan minska sin energiförbrukning med upp till 85 %.

Läs mer här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforandringarna/

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning att lösa. De företag som har en affärsmodell med mindre miljöpåverkan har bättre framtidsutsikter än de som inte har de.

Läs mer om de globala målen på https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Kontakt

Vill du veta mer om denna nyhet eller bara ta kontakt? Klicka här.
Tillbaka