Press Release

Brinja och de globala målen

Brinja har fått en djupgående analys om hur våra tjänster hjälper företag att uppfylla de globala målen, agenda 2030.

25/1/2023


Brinjas mål är att arbeta för en hållbar framtid och mot en hållbar arbetsmiljö. Genom Brinjas tjänster arbetar de med deras kunder mot ett cirkulärt och klimat smart samhälle.

Brinja är dedikerade till att dra sitt strå till stacken för att vara med och uppnå FNs globala mål för år 2030.

Brinja har genomgått en djupgående analys via Ekocentrum av våra tjänster och hur de hjälper att uppfylla de globala målen, agenda 2030. Globala målen kan ses som övergripande områden inom vilka dessa förändringar ska ske. För varje globalt mål finns flera delmål som förtydligar vilka åtgärder som behövs för att nå målen. Delmålen har i sin tur ett eller flera indikatorer som möjliggör mätning och uppföljning av de globala målens framsteg. Vi är stolta och glada över att kunna meddela att vi uppfyller tre av de uppsatta målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Brinjas tjänster kan byggföretagen skapa snabba, effektiva och hållbara byggarbetsplatser och skapa framtidens digitala arbetsmiljöerProdukterna är designade och producerade utifrån ett cirkulärt tänk. Genom att ständigt arbeta med att utveckla enheterna, byta ut komponenter och servera dem, så ska de hålla i 5 år. Genom en effektiv hållbarhetsplanering samt en hållbar affärsmodell där Brinjas kunder hyr produkterna/tjänsterna (SaaS modell) sparar detta på jordens resurser. För att vara ett konkurrenskraftigt företag för framtiden är det viktigt att våga utmana traditionella arbetssätt. Det är än viktigare att ni som företag vill ta ansvar och vågar testa nya innovationer för att stötta och driva utvecklingen framåt.

Att arbeta aktivt för att minska klimatavtrycket är något alla behöver göra. Läs om de olika målen, delmålen samt Brinjas tjänster här nedanför:

Mål 7


7. Hållbar energi för alla

Övergripande mål: Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. Ljuskontrollen är en av tjänsterna som hjälper till att effektivt minska CO2 utsläppet snabbt och effektivt.


Delmål 7.3


  • 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.Sänk energiförbrukning och minska CO2 utsläpp via Brinjas ljuskontroll. Byggindustrin står för 17 % av Sveriges totala energiförbrukning (källa Boverket) vilket innebär 17,85 TWh per år eller 3 570 000 hushåll. Byggbelysningen står oftast på 100% från projektets start till avslut vilket generellt varar mellan 18-36 månader. Detta är en stor bov ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och ekologiskt. Effekten av ljuskontrollen blir att byggföretagen kan minska sin energiförbrukning med upp till 85 %.

  • 7.3.1 Energiintensitet mätt i form av primärenergi och BNP

En av tjänsterna som visar positiv påverkan på klimatet och sänker kostnaderna är tjänsten ljuskontroll. Byggindustrin står för 17 % av Sveriges totala energiförbrukning (källa Boverket) vilket innebär 17,85 TWh per år eller 3 570 000 hushåll. Byggbelysningen står oftast på 100% från projektets start till avslut vilket generellt varar mellan 18-36 månader. Detta är en stor bov ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och ekologiskt. Effekten av ljuskontrollen blir att byggföretagen kan minska sin energiförbrukning med upp till 85 %.

Mål 8


8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Övergripande mål: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. Tack vare Brinjas tjänster och produkter kan byggföretagen arbeta proaktivt med säkerhet och arbetsmiljö för medarbetarna. Via ett intelligent evakueringssystem där man notifieras vid fara, genom blinkande belysning och sirener. Kvalitetsmätningar görs var 15 minut och skickar automatiska varningar så att medarbetare inte exponeras för t.ex höga dammnivåer, ljudnivåer eller kolmonoxid.


Delmål 8.4


  • 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten. Byggbranschen är en resurskrävande sektor. Byggarbetsplatser kopplas inte till fjärrvärmesystemet eller andra kommunala infrastrukturen för temperatur och belysning i byggarbetets första skede utan använder externa generator och bland annat fossila bränslen. Genom att se till att endast den nödvändigaste elförbrukningen sker bidrar Brinja till delmålet. Brinjas produkter ingår i ett hyrsystem. Under projektets gång servas hårdvaran och efter projektets slut nollställs produkten och kan användas igen. Ett hållbart arbetssätt i hela arbetsprocessen vilket gör att de går att spara på resurser.

Delmål 8.8


  • 8.8 Skydda arbetstagarens rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.Brinja bidrar till delmålet genom det evakueringssystem de tagit fram för att öka tryggheten på byggarbetsplatser. Byggarbetarna utsätts även för stora mängder partiklar och damm under sitt arbetsliv. Då skyddsutrustningen ofta känns obekvämt så bär inte alla den jämt, utan bara vid vissa byggprocesser. Med Brinjas system ökar mätningsfrekvensen av damm- och gasnivåer avsevärt vilket gör det möjligt att skydda arbetarna mycket mer effektivt. Även incitamentet till att bära skyddsutrustning har visat sig öka vid användandet av Brinjas app.

  • 8.8.1 Frekvens av dödliga och icke dödliga arbetsskador, utefter kön och invandrarstatus

Brinja bidrar med underlag till indikatorn genom att göra informationen om arbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljörelaterade förhållanden mer tillgänglig för hela arbetslaget och därmed främja skyddsåtgärder eller evakuering.

Mål 9


9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Övergripande mål: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Med hjälp av smarta byggsystem öppnas dörren in till den digitala byggarbetsplatsen. Kvalitetssäkra produktionen av byggprojektet via automatiserade mätningar av temperatur, luftfuktighet och fukttillskott. Uppnå bästa resultat för att sedan generera en lång livstid på byggnaden.


Delmål 9.4


9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. Brinja bidrar till delmålet genom att erbjuda ett flertal tjänster för digitalisering och automatisering av byggarbetsplats. Byggarbetsplatserna har inte än genomgått samma uppgradering och digitalisering som resten av byggsektorn. Mycket görs fortfarande manuellt vilket bidrar till ineffektivitet av både personal- och materialresursanvändningen. Detta kan även utgöra en fara för arbetarnas hälsa och bidrar allmänt till en otrygg och osäker arbetsmiljö. Genom att nyttja Brinjas ekosystem kan företagets ekologiska fotavtryck minska och produktionen effektiviseras. Via automatiserade arbetsflöden underlättar detta arbetet för arbetsledning på byggprojekt. Det skapas större förståelse kring hur produktionen ständigt förändras och rätt åtgärder för ett hållbarare byggande skapas. Utöver detta arbetar också Brinja med att påverka branschen mot en uppgradering av byggarbetsplatsen genom att delta i forum och lobbying.


Läs den djupgående analysen av Brinja samt om de olika målen här:

Ekocentrums analys: https://digital-utstallning.ekocentrum.se/utstallare/brinja/

Globala målen: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen

Kontakt

Vill du veta mer om denna nyhet eller bara ta kontakt? Klicka här.
Tillbaka